Menu

Đăng ký quyền tác giả

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

trong BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Quyền tác giả được hiểu là quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ, tác phẩm do chính cá nhân, tổ chức sáng tạo ra hoặc đang sở hữu nó, vì vậy khi có tác phẩm cần bảo vệ tốt nhất là đăng ký ngay quyền tác giả ấy tại cục Bản quyền tác giả.