Menu

Bảo hộ quyền tác giả

 -  - Đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay bảo hộ Nhãn hiệu
Logo là hình ảnh đại diện thể hiện những đặc trưng tiêu biểu nhất của cho một công ty, một tổ chức. Thông thường, Logo có thể được đăng ký dưới hai dạng: đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho logo dưới loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng hoặc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức bảo hộ nhãn hiệu.

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

trong BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - ban quyen tac gia - ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Quyền tác giả được hiểu là quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ, tác phẩm do chính cá nhân, tổ chức sáng tạo ra hoặc đang sở hữu nó, vì vậy khi có tác phẩm cần bảo vệ tốt nhất là đăng ký ngay quyền tác giả ấy tại cục Bản quyền tác giả.