Menu

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - dang ky nhan hieu - CHI PHÍ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN
Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền Các khoản phí, lệ phí nêu trên được liệt kê chi tiết theo Thông tư 22/2009/TT-BKHCN. Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền sẽ được xác định dựa trên số nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký. Cụ thể, đối với 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ (có 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm) thì phí, lệ phí đăng ký bao gồm các loại sau: