Menu

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11

trong LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11
 Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 89/2006/NĐ-CP 30/09/2006 Nghị định của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 22/2009/TT-BTC 04/02/2009 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
22/2009/TT-BTC 04/02/2009 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - Thông tư 01/2008/TT- BKHCN 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Thông tư 01/2008/TT- BKHCN 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 723/TTG-QHQT  08/06/2007  V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ.
723/TTG-QHQT  08/06/2007  V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ.