Menu

LUẬT DÂN SỰ

LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Từ hôm nay, Việt Nam áp dụng hàng loạt nghị định quan trọng
Sau một thời gian chờ đợt, hàng loạt quyết định quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân như tăng lương tối thiểu, ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Nghị định 05/2012/NĐ-CP 02/02/2012  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
Nghị định số 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011
  123/2011/NĐ-CP   28/12/2011   Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011
Nghị định số 121/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Nghị định 03/2012/NĐ-CP ngày 19/01/2012
  03/2012/NĐ-CP   19/01/2012   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Luật thanh tra 2010
  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010
  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Luật 66/2011/QH12 về phòng, chống mua bán người năm 2011
  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011
QUỐC HỘI     ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Luật đo lường 2011
  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
LUẬT DÂN SỰ - luat dan su - Bộ luật dân sự 2005
BỘ LUẬT DÂN SỰCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỐ 33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005  Căn cứ ...