Menu

LUẬT ĐẤT ĐAI

LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - 891/2000/QĐ-UB 22/05/2000  V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
Quyết định số 891/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Sơn La : V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ...
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ...
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
BỘ TÀi nguyÊn vÀ MÔi trƯỜng     ---------------- Số:  01/2005 /TT-BTNMT ...
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Luật đất đai 13/2003/QH11
 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI   Căn cứ vào Hiến pháp nước ...