Menu

LUẬT ĐẤT ĐAI

LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 26/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 26/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai: Nghị định này quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đối với hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất  đã nộp trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Nghị định 181 có hiệu lực thi hành) thì tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành) nếu thuộc các trường hợp sau đây:
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP
Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Quyết định 179/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố ngày 22/12/2006 về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố
Quyết định 179/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố ngày 22/12/2006 về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo nghị quyết số 48/2007/nq-cp ngày 30/8/2007
Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo nghị quyết số 48/2007/nq-cp ngày 30/8/2007  
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cẤp giẤy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cẤp giẤy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích đẤt tối thiểu sau khi tách thửa do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích đẤt tối thiểu sau khi tách thửa do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định số 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai do chính phủ ban hành
Nghị định số 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai do chính phủ ban hành
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định số 45/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: hưng nguyên, nghi lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố vinh; thành lập phường vinh tân thuộc thành phố vinh, tỉnh Nghệ An do chính phủ ban hành
Nghị định số 45/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: hưng nguyên, nghi lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố vinh; thành lập phường vinh tân thuộc thành phố vinh, tỉnh Nghệ An do chính phủ ban hành  
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định số 49/2008/NĐ-CPvề quản lý chất lượng công trình xây dựng do chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định số 49/2008/NĐ-CPvề quản lý chất lượng công trình xây dựng do chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng  
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định số 58/2008/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng do chính phủ ban hành
Nghị định số 58/2008/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng do chính phủ ban hành  
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do chính phủ ban hành
Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do chính phủ ban hành  
LUẬT ĐẤT ĐAI - luat dat dai - Luật đất đai 13/2003/QH11
 Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.