Menu

LUẬT HÀNH CHÍNH

LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Luật viên chức 2010
 Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Luật Khiếu nại 2011
 Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.
LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Luật lưu trữ 2011
Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ
LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Luật tố cáo 2011
Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.
LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Luật cơ yếu 05/2011/QH13
 Luật này quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguy ên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với ng ười làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cơ yếu.
LUẬT HÀNH CHÍNH - luat hanh chinh - Luật tố tụng hành chính 64/2010/QH12
 Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.