Menu

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 706/VPCP-KGVX  30/01/2011  V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP
706/VPCP-KGVX  30/01/2011  V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 299/TTG-QHQT  12/02/2010  V/v phê duyệ mục Chương trình Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III)do EU tài trợ
299/TTG-QHQT  12/02/2010  V/v phê duyệ mục Chương trình Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III)do EU tài trợ 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 6687/VPCP-KG  19/11/2007  V/v góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ
6687/VPCP-KG  19/11/2007  V/v góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 870/TTG-QHQT  02/07/2007  V/v ký kết Thỏa thuận dự án Việt Nam - Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ
870/TTG-QHQT  02/07/2007  V/v ký kết Thỏa thuận dự án Việt Nam - Thụy Sỹ về sở hữu trí tuệ 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 723/TTG-QHQT  08/06/2007  V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ.
723/TTG-QHQT  08/06/2007  V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ. 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - Bảng phân loại Nice IX từ 1/1/2007 liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu. Bảng phân loại lần này có một số sửa đổi so với Bảng phân loại trước đó, chủ yếu là một số dịch vụ nằm trong 03 nhóm sau 35, 42 và 45.
Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng Bảng phân loại Nice IX từ 1/1/2007 liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu. Bảng phân loại lần này có một số sửa đổi so với Bảng phân loại trước đó, chủ yếu là một số dịch vụ nằm trong 03 nhóm sau 35, 42 và 45.
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - Thông tư 01/2008/TT- BKHCN 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Thông tư 01/2008/TT- BKHCN 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 22/2009/TT-BTC 04/02/2009 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
22/2009/TT-BTC 04/02/2009 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
09/2007/TT-BKHCN 06/04/2007 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - 89/2006/NĐ-CP 30/09/2006 Nghị định của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - Luật giao dịch điện tử 2005
Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - luat so huu tri tue - Luật sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11
 Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.