Menu

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
 Căn cứ vào nội dung thay đổi giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư một trong hai phương thức sau:
THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư
THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh
THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở mua lại doanh nghiệp
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở mua lại doanh nghiệp
THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - thanh lap cong ty von nuoc ngoai - Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư