Menu

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản  
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản  
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài
Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - 7557/VPCP-ĐMDN  28/12/2007  V/v áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài
7557/VPCP-ĐMDN  28/12/2007  V/v áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ-công ty con có vốn đầu tư nước ngoài 
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - 481/TTG-DK  18/04/2007  V/v chuyển nhượng quyền lợi tham gia giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 124
481/TTG-DK  18/04/2007  V/v chuyển nhượng quyền lợi tham gia giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 124
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư
Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/205/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/205/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và giám sát xây dựng công trình.
LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - luat dau tu nuoc ngoai - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/03/2003
Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.
Trang: 1 2