Menu

LUẬT DOANH NGHIỆP

LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Công ty Cổ phần là gì?
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Quyết định 337/QĐ-BKHĐT về ngành nghề kinh doanh
Quyết định 337/QĐ-BKHĐT về ngành nghề kinh doanh Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam  
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - TT_43_2003_BTC_BXD
Đối tượng phải nộp lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng quy định tại Thông tư này, bao gồm:
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm
Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - 616/TTG - QHQT  20/04/2011  V/v phê chuẩn Hiệp định khoản vay Cụm chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
616/TTG - QHQT  20/04/2011  V/v phê chuẩn Hiệp định khoản vay Cụm chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - 2385/VPCP - KTTH  19/04/2011  V/v thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư của IFC và JBIC tại Việt Nam
2385/VPCP - KTTH  19/04/2011  V/v thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư của IFC và JBIC tại Việt Nam
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - 2188/VPCP-ĐMDN  08/04/2011  V/v chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng KCN hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp
2188/VPCP-ĐMDN  08/04/2011  V/v chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng KCN hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp 
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Quyết định 200/2004/QĐ-UB Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung
Quyết định 200/2004/QĐ-UB Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Chỉ thị số 12 /2000/CT-UB-VX ngày 10/5/2000 về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố
Chỉ thị số 12 /2000/CT-UB-VX ngày 10/5/2000 về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Luật Xuất bản 2004
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân về điều kiện hành nghề y, dược tư nhân; quyền và nghĩa vụ của người hành nghề y, dược tư nhân; thủ tục và thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân; trình tự, thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Nghị định 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân
Nghị định 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân:
LUẬT DOANH NGHIỆP - luat doanh nghiep - Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,  Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp
Trang: 1 2 3