english
english

CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY CÓ THỂ ĐĂNG KÝ

CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY CÓ THỂ ĐĂNG KÝ

Các loại hình công ty có thể thành lập gồm có: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp doanh...

I. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1.   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định)

2.   Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân

3.   Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

4.   Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của Chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân khác có chứng chỉ hành nghề

II. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:

1.   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).

2.   Dự thảo Điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam-chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1.   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).

2.   Dự thảo Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).

3.   Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ.

4.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền:

5.   Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

6.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

III. CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

1.   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).

2.   Dự thảo điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Danh sách thành viên (mẫu quy định).

4.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật.

5.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

IV. CÔNG TY CỔ PHẦN

1.   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).

2.   Dự thảo điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định).

4.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

5.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

 

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

6888+

Happy Client

16888+

Projects Done

28+

Employees

3+

Office Locations