english
english

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI SAO KHÔNG NGHĨ VỀ ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI SAO KHÔNG NGHĨ VỀ ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI SAO KHÔNG NGHĨ VỀ ĐÀ NẴNG

Khi la chn đa đim kinh doanh ti Vit Nam , nhà đu tư thường la chn thành ph H Chí Minh hoc Hà Ni. Tuy nhiên, Vit Nam có nhiu hơn na đ cung cp, và nó là khôn ngoan cũng đ xem xét hơn na. Trong bài này, chúng tôi tp trung vào các cơ hi kinh doanh ti Đà Nng, thành ph ln th tư Vit Nam.

Sáu lợi ích chính khi thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Vi din tích hơn 1.200 km 2  và gn 1,5 triu dân, Đà Nng là thành ph ln nht min Trung Vit Nam.

Năm 2016, Vin Qun lý thành ph Châu Á (AICM) đã tuyên b Đà Nng là thành ph d sng nht Vit Nam, xem xét môi trường kinh doanh như mt loi tiêu chí.

Do đó, Đà Nng là mt đa đim lý tưởng cho các doanh nghip mun đt mình Vit Nam, nhưng cũng mun tránh nhng vn đ ln ca thành ph như ô nhim và giao thông.

# 1 Khả năng tiếp cận và phát triển cơ sở hạ tầng

V trí ven bin chiến lược ca Đà Nng gia Hà Ni và Thành ph H Chí Minh làm cho nó tr thành mt trung tâm quan trng min Trung Vit Nam.

Các sân bay quc tế ln th ba và cng bin ca Vit Nam đu nm Đà Nng và thành ph cũng là mt trm quan trng dc theo Bc-Nam đường s, đường st chính ca Vit Nam.

Mt s quc l cũng chy qua Đà Nng. Đường 1A kết ni vi Hà Ni và Thành ph H Chí Minh.

14B, mt khác, kết ni trc tiếp Đà Nng vi Lào. Trên thc tế, Đà Nng đang cui hành lang kinh tế Đông Tây , mt chương trình được thành lp năm 1998 đ thúc đy hp tác gia Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Vit Nam.

Ngun: Ngân hàng Phát triển Châu Á

Do đó, nhng tính năng này giúp Đà Nng có th cung cp các điu kin tuyt vi đ kinh doanh thương mi .

# 2 Sự cởi mở với đầu tư nước ngoài

Theo Cc Xúc tiến Đu tư (IPA) Đà Nng, đu tư trc tiếp nước ngoài ti Đà Nng đt 112 triu USD vào năm 2017.

Hơn na, Đà Nng đã liên tc đng phía trên cùng ca s cnh tranh cp tnh (PCI) đã vượt qua 62 tnh, thành ph khác ti Vit Nam.

PCI là ch s cho thy chính quyn đa phương đang to điu kin thun li cho các công ty tư nhân Vit Nam như thế nào.

# 3 Phát triển các khu công nghiệp

Đà Nng cũng tp trung phát trin các khu công ngh thông tin và cơ s h tng đ kết ni quc tế và do đó tr thành trung tâm CNTT và vin thông ca Vit Nam.

Hin ti, có 6 khu công nghip, 1 khu công ngh cao và 1 khu công ngh thông tin ti Đà Nng. Cùng vi s phát trin tích cc ca các công ty CNTT và đu tư phát trin ti Vit Nam, thành ph cũng s cn thêm các dch v h tr.

Theo đánh giá đu tư ca Vit Nam, Hi đng Qun tr Khu công ngh cao Đà Nng đã phê duyt giy chng nhn đu tư cho hai d án ln vi tng tr giá trên 62 triu USD vào đu năm 2018.

Ngun hình nh: Khu công nghệ cao Đà Nng

# 4 Ưu đãi đầu tư

Chính ph cũng to điu kin thun li cho các nhà đu tư đu tư vào các khu vc đa lý c th hoc khuyến khích các lĩnh vc. Ví d, trong các ngành công nghip công ngh cao hoc khu công nghip.

Nhng li ích này bao gm:

·         Min gim thuế thu nhp doanh nghip hoc thm chí min thuế

·         Min thuế nhp khu đi vi mt s mt hàng, ví d: máy móc và thiết b

·         Gim hoc min tin thuê đt

Đc thêm v ưu đãi thuế ti Vit Nam

# 5 Tăng dân số

Đà Nng cũng ni bt vi t l tăng dân s và đô th hóa cao nht trong c nước.

Trên thc tế, dân s Đà Nng đã tăng t 1 triu dân vào năm 2015 lên 1,4 triu người ch trong bn năm .

# 6 Tăng số lượng khách du lịch tại Đà Nẵng

Thiếu ô nhim, bãi bin cát và mt s đim du lch gn đó là nhng đim hp dn chính góp phn làm tăng s lượng khách du lch ti Đà Nng.

Theo S Du lch Đà Nng, s lượng khách du lch đến thăm thành ph đã tăng lên 6,6 triu vào năm ngoái, cao hơn 19% so vi năm 2016.

Nhiu du khách hơn cũng đng nghĩa vi nhiu cơ hi hơn cho các nhà đu tư. Do đó, đây là thi đim tuyt vi đ tham gia vào ngành kinh doanh khách sn đa phương và, ví d, m mt khách sn  Đà Nng.

# 6 Thành phố đáng sống nhất Việt Nam và Đông Dương.

Với điều kiện về tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển du lịch và truyền thống hiếu khách của người Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện được xem và đánh giá là thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam.

Thách thức kinh doanh tại Đà Nẵng

Đương nhiên, Đà Nng có nhiu tr ngi hơn so vi khi làm ăn các thành ph ln.

Ví d, mt s thách thc mà các nhà đu tư phi đi mt Đà Nng:

·         Thiếu trường hc quc tế, bnh vin, dch v

·         Dân s nh hơn so vi Hà Ni và Thành ph H Chí Minh

·         Tt nghip đi hc nghiên cu khoa hc và công ngh, nhưng khó khăn hơn đ tìm người cho các ngành khác

Tuy nhiên, nhng khó khăn này không nên ch được xem như nhng hn chế mà còn là cơ hi thay thế. Thách thc cũng có nghĩa là cnh tranh thp hơn. Tuy nhiên, vi s h tr phù hp và chiến lược nhp cnh có kế hoch tt, Đà Nng có th là nơi dành cho doanh nghip ca bn ti Vit Nam.

Ngoài ra, hãy nh rng mc dù không phi tt c các hot đng kinh doanh đu phù hp vi Đà Nng, có rt nhiu ha hn cho các doanh nghip sn xut , CNTT và du lch như:

·         khách sn

·         nhà hàng

·         quán cà phê

·         hot đng gii trí

Hơn na, khi dân s Đà Nng vượt qua con đường 1 triu trong năm 2015 và d kiến ​​s đt 1,5 triu người vào năm 2020, nhu cu v giáo dc và chăm sóc sc khe cũng ngày càng tăng.

Khuyến khích các lĩnh vực đầu tư tại Đà Nẵng

Cơ quan xúc tiến đu tư IPA Đà Nng đưa ra các lĩnh vc khuyến khích đu tư:

Công nghip

Dch v

Các ngành công nghệ cao

·         Sản xuất phần mềm

·         Thiết bị viễn thông

·         Máy tính cá nhân / thiết bị ngoại vi, văn phòng

·         Quang Ðiện Tử

·         Mạch kết hợp, chất bán dẫn

·         Cơ học chính xác

·         Ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học

·         Vật liệu mới

·         Thiết bị bảo vệ môi trường

·         Ngành công nghiệp năng lượng

·         Ngành công nghiệp vũ trụ

Ngành công nghip h tr

·         Nông nghiệp công nghệ cao

·         Du lịch

·         Địa ốc

·         Buôn bán

·         Sức khỏe cộng đồng

·         Giao dục va đao tạo

·         Cảng biển và hậu cần sân bay

·         Ngân hàng và tài chính

·         dịch vụ bưu chính

·         Thông tin và truyền thông

·         Bảo hiểm

·         Giao nhận và vận chuyển hàng hóa

·         Tư vấn đầu tư và chuyển giao kỹ thuật

·         Hỗ trợ doanh nghiệp

Ngun: IPA Đà Nng

Dự án kêu gọi đầu tư tại Đà Nẵng

Theo Quyết đnh s 4072 / QĐ-UBND, UBND thành ph Đà Nng cũng đã ban hành danh mc các d án kêu gi đu tư trong giai đon 2017-2020:

Ngành

S lượng d án

Đào tạo và giáo dục

5

Chăm sóc sức khỏe

5

Du lịch, dịch vụ, thương mại

9

Nông nghiệp công nghệ cao

7

Cơ sở hạ tầng

17

Các ngành công nghệ cao

22

Môi trường

3

Tng s d án: 68

Ai được hưởng ưu đãi đầu tư tại Đà Nẵng?

Không phi mi d án đu có th áp dng cho các ưu đãi được cung cp ti Đà Nng. Nếu d án ca bn đáp ng bt k yêu cu nào sau đây, bn s đ điu kin được hưởng ưu đãi ti Đà Nng:

·         Các d án đu tư vào các lĩnh vc được khuyến khích (đã đ cp trong đon trước)

·         D án đu tư vào Khu công nghip, Khu công ngh cao Đà Nng và ti huyn đo Hoàng Sa

·         Các d án có s vn ti thiu 6.000 t đng (~ 260 triu USD), 6.000 t VND được gii ngân trong vòng 3 năm k t ngày được cp Giy chng nhn đăng ký kinh doanh hoc quyết đnh chính sách đu tư

·         Các d án khu vc nông thôn s dng t 500 lao đng tr lên (tr công nhân hoc nhân viên bán thi gian có hp đng dưới 12 tháng)

·         Doanh nghip công ngh cao, doanh nghip khoa hc và công ngh, cũng là t chc khoa hc và công ngh theo quy đnh ca pháp lut v công ngh cao, khoa hc và công ngh

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÀ NẴNG

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Quá trình thành lp công ty đăng ký mt công ty Đà Nng thường ging như bt k đa đim nào khác Vit Nam và mt khong 1-2 tháng.

Ngoài ra, hãy nh rng bn cn mt đa ch đã đăng ký cho doanh nghip ca bn trước khi bt đu quá trình thành lp ca bn.

# 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Th nht, bt kỳ đăng ký công ty nước ngoài nào tại Vit Nam đu  bt đu đăng ký Giy chng nhn đăng ký đu tư t S Kế hoch và Đu tư.

Vic đăng ký đu tư là giy phép chính đ kinh doanh ti Vit Nam.

# 2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Th hai, bn cn Giy chng nhn đăng ký xe buýt là giy phép bt buc th hai đ tiến hành hot đng kinh doanh ti Vit Nam. S Kế hoch và Đu tư cũng cp giy phép này.

Ngoài ra, hãy chú ý rng sau khi bn đã nhn được Giy chng nhn Đăng ký Kinh doanh, bn có 90 ngày đ bơm vn.

# 3 Giấy phép và đăng ký bổ sung

Tùy thuc vào ngành ngh kinh doanh ca bn, bn cũng có th cn mt s giy phép hot đng hoc làm theo các th tc b sung.

Ví d, khi đăng ký mt doanh nghiệp bán l ti Vit Nam , bn cũng cn đăng ký các ca hàng bán l ca mình. Các công ty thương mi, mt khác, yêu cu mt giy phép kinh doanh riêng bit và cũng phi đăng ký mt s sn phm nht đnh.

Tuy nhiên, lưu ý rng các th tc này s thêm các tun b sung vào dòng thi gian đăng ký ca công ty.

Yêu cầu về vốn tối thiểu ở Việt Nam

Vit Nam chưa đt ra yêu cu vn ti thiu chính thc cho hu hết các ngành ngh kinh doanh. Tuy nhiên, vn đu tư phi đ đ trang tri chi phí d kiến ​​ca bn.

Ví d, nếu bn mun thiết lp mt công ty sản xut và cn xây dng mt nhà máy cho điu đó, bn không th làm được điu đó ch vi 5.000 USD vốn ti thiu .

Cách kiểm tra cơ hội kinh doanh tại Đà Nẵng

Nếu thành lp pháp nhân ti Vit Nam có v quá ln, bn cũng có th kim tra th trường trước khi thc hin bt k khon đu tư đáng k nào.

Mô hình hot đng thuê ngoài ca LHD Law Firm làm cho nó có th.

Mt s dch v ca chúng tôi là, ví d:

·         Nhà tuyển dng h sơ - cho phép bn thuê người Vit Nam mà không thành lp pháp nhân

·         Nhập khu các sn phm ghi âm - nhp khu vào Vit Nam mà không có bt k giy phép nào

·         Do sự tích cc - chúng tôi tiến hành nghiên cu th trường đ giúp bn đưa ra quyết đnh kinh doanh chiến lược

Đầu tư tại Đà Nẵng

Bn mun biết thêm v cơ hi kinh doanh ca mình ti Đà Nng hay các đa đim khác Vit Nam?

Hãy liên h vi chúng tôi qua biu mu bên dưới . Các chuyên gia tư vn ca chúng tôi s sn sàng giúp bn tìm ra chiến lược gia nhp th trường tt nht đ khi nghip ti Vit Nam.

 

 

1 bình luận trong bài viết này
  1. Visitor
    Smithe192
    23/08/2018

    I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your email subscription link or enewsletter service. Do you have any? Please let me know in order that I may just subscribe. Thanks. cdgbedkkedeecaee

Gửi bình luận
captcha

6888+

Happy Client

16888+

Projects Done

28+

Employees

3+

Office Locations